máme sPrávne riešenia pre Vaše problémy

Právne oblasti ktorým sa venujeme

Občianske právo

vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv

riešenie právnych problémov súvisiacich s vysporiadaním podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov

– zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (výživné, zverenie dieťaťa do výchovy)

 dedičské právo vrátane spísania závetu

ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena právnickej osoby

vecné práva – vlastnícke právo, práva k cudzej veci (záložné právo)

zodpovednostné vzťahy, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu

zodpovednosť za škodu na zdraví

zmluvné vzťahy k nehnuteľnostiam

spotrebiteľské vzťahy – ochrana spotrebiteľa, úprava obchodných podmienok

spisovanie žalôb a iných podaní

zastupovanie v konaniach pred súdom

zastupovanie v exekučnom konaní

Trestné právo

– zastupovanie podozrivých osôb v trestnom konaní

– zastupovanie obvineného v celom trestnom konaní

– účasť na vyšetrovacích úkonoch v celom prípravnom konaní

– účasť na úkonoch súdu

– návštevy obvinených vo väzbe

– zastupovanie odsúdených v trestnom konaní (žiadosť o milosť, žiadosť o podmienečne prepustenie z výkonu trestu a iné)

– vyhľadávanie dôkazov na účely obhajoby

– zastupovanie poškodených pri uplatňovaní nároku na náhradu škody

– zastupovanie poškodeného v prípravnom konaní a v konaní pred súdom

– zastupovanie poškodených pri návrhoch na zaistenie majektu poškodených

– výkon právoplatných rozhodnutí

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

– vypracovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv

– riešenie právnych problémov vznikajúcich v súvislosti s obchodnými vzťahmi

– zakladanie obchodných spoločností a družstiev

– zmeny právnych foriem

– likvidácie spoločností

– prevod obchodného podielu

– ohlásenie živnosti, zánik živnostenského oprávnenie

– účasť na hospodárskej súťaži a verejné obstarávanie

– zastupovanie pred obchodným registrom, živnostenským úradom

– spisovanie žalôb a iných podaní

– zastupovanie v konaniach pred súdom

Právo duševného vlastníctva

– autorské právo

– uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z porušenia autorského práva

– uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z porušenia práv duševného vlastníctva

– zastupovanie slovenských a zahraničných prihlasovateľov pred Úradom priemyselného vlastníctva SR vo veciach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označenia pôvodu výrobkov

– zastupovanie slovenských prihlasovateľov v konaní o medzinárodnej prihláške vynálezu /úžitkového vzoru podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT)

– zastupovanie slovenských prihlasovateľov v konaní o medzinárodnej prihláške ochrannej známky podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protokolu k tejto dohode (International registration)

– zastupovanie prihlasovateľov pred OHIM v konaní o zápise známky spoločenstva (CTM)

– vypracovanie licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva

– konzultačná a poradenská činnosť v oblasti priemyselných práv

Verejné obstarávanie

– konzultácie a poradenstvo vo verejnom obstarávaní

– príprava optimálneho postupu a konceptu súťaže

– príprava súťažných podkladov

– návrh podmienok účasti, požiadaviek na uchádzačov, predzmluvných podmienok

– príprava návrhov zmlúv

– poradenstvo pri vyhodnocovaní ponúk

– riešenie žiadosti o nápravu a námietok

– vybavenie žiadostí o vysvetlenie

konzultácie v každej fáze verejného obstarávania, od zverejnenia predbežného oznámenia až po uzatvorenie zmluvy

– zastupovanie v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie, vrátane opravných prostriedkov proti rozhodnutiam úradu

– zastupovanie v konaniach proti Úradu pre verejné obstarávanie v rámci súdneho prieskumu správnych rozhodnutí

– pre dodávateľov poskytujeme externé konzultácie a poradenstvo pri príprave a kontrole žiadosti o účasť, ponuky, riešenia alebo návrhu

– poradenstvo pre dodávateľov v špecifických otázkach týkajúcich sa verejného obstarávania

– príprava námietok vo verejnom obstarávaní

Rodinné právo

– rozvod manželstva

– zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti

– určenie, zvýšenie a zníženie výživného

– úprava styku s maloletým dieťaťom

– určenie a zapretie otcovstva k maloletému dieťaťu

– nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach maloletého dieťaťa a pod.

Právo nehnuteľností

– vypracovanie zmlúv k nehnuteľnostiam a súvisiaci servis

– vysporiadanie spoluvlastníckych práv k nehnuteľnostiam

– zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa nehnuteľností

– právna analýza a právne stanoviská k zmluvám o prevode nehnuteľností

– právne poradenstvo realitným kanceláriám

– autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

Konkurzy a reštrukturalizácie

– zastupovanie dlžníka pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, pri podávaní návrhu na reštrukturalizáciu

– zastupovanie veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

– zastupovanie konkurzných správcov

– incidenčné žaloby

Zmenkové právo, právo cenných papierov a finančné právo

– príprava a posudzovanie bankových zmlúv

– príprava investičných ponúk

– právne služby a právne poradenstvo súvisiace s obchodovaním s cennými papiermi

– právne poradenstvo bankám, pobočkám zahraničných bánk

– rokovania s finančnými inštitúciami

– právne poradenstvo v oblasti zmeniek

– príprava, vyplňovanie a prevod zmeniek

– vymáhanie zmeniek

Správne právo

– komplexné právne poradenstvo v oblasti správneho práva

– zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, živnostenskom konaní, daňovom konaní, banskom konaní

– zastupovanie v konaní o správnych deliktoch

– spisovanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov

– opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

– zastupovanie obvinených i poškodených v konaní o priestupkoch

– zastupovanie pri priestupkoch v oblasti dopravy

Pracovné právo

– riešenie právnych problémov vyplývajúcich z pracovného pomeru

– vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru

– príprava vnútro firemných predpisov

– zastupovanie odborov

– právne poradenstvo pri kolektívnom vyjednávaní

– zastupovanie v sporoch vzniknutých v súvislosti s pracovným pomerom

– povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci

– zastupovanie zamestnávateľov aj zamestnancov v sporoch vzniknutých z pracovných úrazov

Ústavné právo

– právne poradenstvo pri porušení ústavných práv

– právne poradenstvo pri diskriminácii

– zastupovanie národnostných menšín

– vypracovanie ústavnej sťažnosti

– zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Medzinárodné právo súkromné a obchodné

– právne služby a právne poradenstvo ohľadne právnych vzťahov s cudzím prvkom

– kolízne právo (určovanie rozhodujúceho práva pre právne vzťahy s cudzím prvkom)

– rodinné právo s cudzím prvkom (cezhraničné rozvody a iné)

– zmluvné vzťahy s cudzím prvkom (účastník zmluvného vzťahu je cudzím štátnym príslušníkom, miesto plnenia je v cudzine a iné)

– cezhraničné súdne konania

– medzinárodné arbitráže a rozhodcovské konania