Práva spotrebiteľa v súvislosti so zrušením ubytovania, zájazdov a leteniek v dôsledku ohrozenia koronavírusom

Koronavírus aktuálne zasiahol do pomerne bezstarostného života ľudí v Európe aj so svete. Medzi inými značne obmedzil možnosti vycestovania, či už za oddychom alebo za pracovnými záležitosťami. Už začiatkom februára bolo zrušených mnoho letov do Číny, avšak každý týždeň na zoznam rizikových krajín pribúdalo mnoho ďalších destinácií. Aktuálne už v Európe niet ani jednej krajiny, ktorá neprijala ochranné opatrenia. Medzi najefektívnejšie ochranné opatrenia patria zákaz vycestovania, nútená karanténa, uzatvorenie hraníc. Čo však v prípade, že ste mali plánovanú dovolenku, či výlet a mali ste ju aj zaplatenú. Dostanete sa k svojim peniazom?

Čo sa týka leteckej prepravy, tak ako cestujúci v leteckej doprave máte práva plynúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004(ďalej len „Nariadenie“). Zrušenie letu zo strany leteckej spoločnosti z dôvodu výskytu koronavírusu je považované v zmysle Nariadenia za tzv. mimoriadnu okolnosť. 

Cestujúci môžu v takomto prípade využiť:

  • nárok na preplatenie 100% ceny letenky alebo
  • nárok na náhradný let

V rámci týchto možností sa cestujúci môžu individuálne rozhodnúť. Výberom jednej z alternatív cestujúci stráca automaticky nárok na druhú. Vzhľadom na aktuálnu situáciu výskytu koronavírusu odporúčame určite zvoliť si prvú možnosť, nakoľko poskytnutie náhradného letu môže byť vzhľadom na ťažko predpokladaný vývoj značným spôsobom komplikované.

Čo v prípade ak Váš let nebol zrušený, ale z dôvodných obáv nechcete letieť. V prípade, ak váš let do rizikovej destinácie nebol zrušený, ale obávate sa z dôvodu pravdepodobnosti nakazenia letieť, môžete požiadať svojho leteckého prepravcu o zrušenie letu. Niektoré letecké spoločnosti z tohto dôvodu vydali už aj všeobecné prehlásenie, že sa vzdávajú svojich nárokov v prípade zrušenia letu, a cestujúci si môžu svoj let bez ďalších poplatkov zrušiť priamo u prepravcu. Bezplatné zrušenie letu si je potrebné overiť priamo u leteckej spoločnosti, s ktorou ste mali letieť. Pokiaľ neplatí do danej krajiny zákaz letov, resp. lety neboli zrušené platí, že je potrebné sa riadiť úpravou obsiahnutou v prepravných podmienkach jednotlivých leteckých spoločností.

Dovolenky zakúpené v cestovnej kancelárii.

Ak ste si zakúpili dovolenku priamo prostredníctvom cestovnej kancelárie, môžete ju o odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, platí nasledovné: „Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.“

V tomto prípade teda máte právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré ste cestovnej kancelárii zaplatili.

Z dôvodovej správy k zákonu o zájazdoch vyplýva, že mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti môžu zahŕňať aj významné riziko pre ľudské zdravie. Pri posudzovaní, či v dovolenkovej destinácií ide o významné riziko pre ľudské zdravie je potrebné sledovať aj oznamy a upozornenia pred cestovaním zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a tieto si prípadne stiahnuť, aby ich bolo možné neskôr preukázať. Ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania, či odporúčanie necestovať v súvislosti s možnou nákazou ochorením COVID-19, je možné podľa nášho názoru uvedenú situáciu vyhodnotiť ako mimoriadnu okolnosť, nakoľko v oblasti existujú významné riziká pre ľudské zdravie. V tomto prípade by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré cestovnej kancelárii zaplatili. V tejto súvislosti už vydala stanovisko aj Slovenská obchodná inšpekcia, v ktorom uviedla, že výskyt koronavírusu a jeho šírenie predstavuje významné riziká pre ľudské zdravie a je bez pochýb mimoriadnou a neodvrátiteľnou okolnosťou, ktorá zakladá cestujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy bez odstupného. Slovenská obchodná inšpekcia uvedené stanovisko ďalej doplnila v tom zmysle, že pre posúdenie možnosti bezplatného odstúpenia od zmluvy je rozhodujúce oficiálne vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o neodporučení cestovania do konkrétnej oblasti alebo krajiny z akéhokoľvek dôvodu. Každopádne je potrebné dodať, že uvedené stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie nie je záväzné a v prípade sporu by súd mohol rozhodnúť aj inak, za súčasnej situácie skôr v prospech spotrebiteľa.

Čo v prípade ak Vám cestovná kancelária nechce Vami zaplatené peniaze vrátiť. Cestovné kancelárie nie sú pri posudzovaní mimoriadnych a neodvrátiteľných okolnosti viazané zverejnenými odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Je preto možné, že niektorým spotrebiteľom sa nepodarí odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s riešením jeho odstúpenia od zmluvy zo strany cestovnej kancelárie, môže využiť dostupné prostriedky mimosúdneho, prípadne súdneho riešenia. V prípade riešenia sporu s cestovnou kanceláriou by argumentácia založená na odporúčaní zverejnenom na webstránke ministerstva spotrebiteľom mohla pomôcť, preto ju navrhujeme vytlačiť alebo stiahnuť do počítača.V prípade sporu so slovenskou cestovnou kanceláriou je jednou z dostupných možností mimosúdneho riešenia aj alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

Rezervácia ubytovania

V prípade samostatnej rezervácie ubytovania (myslené bez rezervácie v rámci dovolenky cez cestovnú kanceláriu) uzatvára ubytovaný s ubytovacím zariadením (hotelom, penziónom a pod.) zmluvu o ubytovaní. Zmluva je neformálna a vzniká momentom, kedy sa zmluvné strany dohodnú na jej podstatných náležitostiach a ubytovaný si ubytovanie záväzne objedná. Ubytovanie u väčšiny ubytovateľov je najčastejšie upravené obchodnými podmienkami. Tie obsahujú podrobné podmienky, za akých je ubytovaný oprávnený od zmluvy odstúpiť, tzv. storno alebo zrušenie ubytovania. So zrušením ubytovania je často spojený poplatok, a to najčastejšie v závislosti na predstihu zrušenia ubytovania. Pre posúdenie oprávnenosti takéhoto stornopoplatku je potrebné sa podrobne oboznámiť s obchodnými/ubytovacími podmienkami. Iná situácia by bola, pokiaľ by došlo k zrušeniu ubytovania zo strany ubytovateľa. Vtedy má ubytovaný vždy nárok na vrátenie plnej ceny za ubytovanie, bez akéhokoľvek stornopoplatku. Takisto by to platilo v situácii, že by bolo ubytovacie zariadenie uzavreté napr. z dôvodu karantény. V prípade využitia rezervačných portálov odporúčame komunikovať priamo s daným ubytovacím zariadením a vysvetliť im situáciu. V prípade neúspešného dojednania storna pobytu je tu ešte možnosť komunikácie priamo s prevádzkovateľom rezervačného portálu (napr. Booking a iné), ktorý vie istým spôsobom na ubytovacie zariadenie zatlačiť z titulu svojej pozície významného sprostredkovateľa ubytovania pre dané zariadenie.

Ďalšie články

Napíšte svoju reakciu