Novela zákona o cestnej premávke

Od 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorou sa zároveň novelizoval aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novelu Národná rada schválila 24. novembra 2015.  Jej návrh vypracovalo Ministerstva vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015.  Hlavným cieľom je úprava niektorých ustanovení o tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla na základe praktických skúsenosti od jej zavedenia do praxe, zmena sankcií za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, prijatie legislatívnych opatrení na ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a zohľadnenie súdnej judikatúre v zákone o cestnej premávke. V oblasti evidencie vozidiel sa menia podmienky odhlásenia vozidla na nového vlastníka pri jeho predaji.

Medzi najdôležitejšie zmeny v pravidlách cestnej premávke možno zaradiť zavedenie povinného nosenia prilieb pre deti prepravované na cyklosedačke a na bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom, umožnenie deťom do 10 rokov jazdiť na bicykli po chodníku, sprísnenie postihu pre vodičov za ohrozenie chodcov na chodníku a za ohrozenie cyklistov pri obchádzaní a predchádzaní, opätovné zavedenie zákazu státia na vyznačenom okruhu v obci, zavedenie jasných pravidiel pre jazdu na samovyvažovacom vozidle, výslovný zákaz parkovania na nástupištiach pravidelnej verejnej dopravy

Na základe súdnej judikatúry sa prejednanie dopravnej nehody v priestupkovom konaní, pri ktorej došlo k následku na zdraví alebo majetku iba samotného vodiča, príp. jemu blízkej osoby, prispôsobí trestnému konaniu, taktiež sa precizujú ustanovenia o zákaze vedenia vozidla v autoškole počas zákazu činnosti a podmienky na udelenie vodičského oprávnenia.

V oblasti evidencie vozidiel sa menia podmienky odhlásenia vozidla na nového vlastníka pri jeho predaji, a to tak, že na odhlásenie vozidla sa bude vyžadovať osobná prítomnosť nového držiteľa vozidla alebo jeho osvedčený podpis. Obdobným spôsobom sa upravujú aj ustanovenia o zmenách v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby.

Ďalšie články