Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike.

Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

  1. je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
  2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
  3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
  4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.

Z pohľadu dane z motorových vozidiel je 31.január 2018 veľmi dôležitý termín. Je to termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a takisto na zaplatenie dane.

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky a týka sa ich povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Pokiaľ by právnická osoba podala daňové priznanie v papierovej forme, daňový úrad ho nebude môcť akceptovať. Subjekty, pre ktoré nie je elektronická komunikácia povinná, môžu daňové priznanie doručiť osobne alebo poslať poštou na daňový úrad (rozhodujúci je dátum 31.01.2018). Daňové priznanie sa podáva na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. 

V prípade otázok súvisiacich s podaním daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa neváhajte obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.

Ďalšie články

Napíšte svoju reakciu