Autorské právo a licencie

S predmetmi autorských diel a iných práv duševného vlastníctva sa všetci stretávame denne. Aj tieto webové stránky, s ktorých obsahom sa práve zoznamujete, sú autorským dielom, vrátane ich grafickej úpravy (webdesignu) a nemožno ich bez súhlasu autorov, nositeľov práv voľne použiť. Ich obsah tvorí najmä slovesné autorské dielo, fotografie. Niektoré webové stránky obsahujú tiež ilustrácie, ukážky z hudobných či audiovizuálnych diel, alebo z televíznych a rozhlasových vysielaní, teda takmer všetky predmety ochrany autorského zákona. Na vytvorenie a používanie takých predmetov ochrany treba uzatvorenie potrebných zmlúv.

Dňa 1.1.2016 vstúpil do účinnosti nový autorský zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

Ustanovenia Autorského zákona sa vzťahujú na:
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.
Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na dielo alebo iné právo duševného vlastníctva za predpokladu, že toto bolo     zverejnené (vysielané, zhotovené) na území iného štátu, ako je Slovenská republika, alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité.
V ďalšej časti sa budeme bližšie venovať otázkam licenčných zmlúv. Licencia je oprávnenie, na základe ktorého je nadobúdateľ oprávnený pri výkone práva použiť autorské dielo alebo iný predmet práv duševného vlastníctva (napr. ochranná známka, patent, úžitkový vzor). Oprávnenie použiť autorské dielo alebo iný predmet práv duševného vlastníctva možno získať na základe dvojstranného právneho úkonu, ktorý sa obvykle nazýva licenčná zmluva. Problematika licenčných zmlúv je upravená v autorskom zákone a v obchodnom zákonníku.

Ďalšie články

Napíšte svoju reakciu