Právo rybolovu

Rybárske právo a právne vzťahy v oblasti rybárstva sú upravené zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako “zákon”). Ďalším dôležitým predpisom je  vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z. z..

Zákon o rybárstve upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby priamo alebo prostredníctvom ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov a k ohrozeniu genofondu rýb. Zákon upravuje aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri využívaní vôd na ochranu, chov a lov rýb, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. Dôležitou skutočnosťou je, že sa tento zákon nevzťahuje na ochranu, chov a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 25 m2.

Pre základné pochopenie je veľmi dôležité si rozobrať definície uvedené v zákone:

  • rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky
  • ryby sú všetky vodné stavovce dýchajúce žiabrami – kruhoústnice, drsnokožce, lúčoplutvovce, vodné mäkkýše, kôrovce a iné planktonické či bentické bezstavovce žijúce vo vodách
  • užívateľ je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri
  • vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru. Vodný tok je aj slepé rameno, mŕtve rameno a odstavené rameno, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj povrchové vody umelo vzduté v koryte vodného toku. Vodný tok sú aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi
  • rybník je ovládateľná vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou vykonávania pravidelných intenzifikačných a melioračných opatrení
  • rybochovné zariadenie je technologické zariadenie určené výhradne na chov rýb, ako sú liahne, kanály, žľaby, silá, sádky, klietky a podobné zariadenia
  • hospodársky chov rýb je chov rýb vykonávaný v rybníkoch, rybochovných zariadeniach a v malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb
  • vodárenská nádrž je vodná nádrž slúžiaca na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
  • ostatné vodné plochy sú štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, vodné nádrže lokálneho významu v parkoch, sadoch, viniciach, chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarne a priemyselné nádrže s možnosťou rybárskeho využitia.

Ako vidno, právo rybolovu je nielen zaujímavá problematika, ale aj pomerne obšírna.

Ďalšie články